Zimbabwe Flag Zimbabwe Coat of Arms  Zimbabwe Flag

Reserve Bank of Zimbabwe Bearer Cheque Prefixes

Pick (33 - 60). Dated 2006 - 2008.

Pick-33 $0.01 Dated 2006
AA       Pick-33 Pick-33rev     AA.s ZA.r

Pick-34 $0.05 Cent 2006
AA       Pick-34 Pick-34rev     AA.s ZA.r

Pick-35 $0.10 Cent 2006
AA       Pick-35 Pick-35rev     AA.s ZA.r

Pick-36 $0.50 Cent 2006
AA       Pick-36 Pick-36rev     AA.s ZA.r

Pick-37 $1 2006
AA AB     Pick-37 Pick-37rev     AA.s ZA.r

Pick-38 $5 2006
AA AB     Pick-38 Pick-38rev     AA.s ZA.r

Pick-39 $10 2006
AA AB AC   Pick-39 Pick-39rev     AA.s ZA.r

Pick-40 $20 2006
AA AB AC AD Pick-40 Pick-40rev     AA.s ZA.r

Pick-41 $50 2006
AA AB     Pick-41 Pick-41rev     AA.s ZA.r

Pick-42 $100 2006
AA AB AC AD Pick-42 Pick-42rev AE   AA.s ZA.r

Pick-43 $500 2006
AA AB AC AD Pick-43 Pick-43rev AE AF AG AH
                AA.s ZA.r

Pick-44 $1,000 2006
AA AB AC AD Pick-44 Pick-44rev AE AF AG AH
AJ AK AL AM AN AP     AA.s ZA.r

Pick-45 $5,000 2007
AA AB AC   Pick-45 Pick-45rev     AA.s ZA.r

Pick-46a $10000 2006
AA       Pick-46a Pick-46arev     AA.s ZA.r

Pick-46b $10,000 2006
AA AB AC AD Pick-46b Pick-46brev AE AF AG AH
AJ AK AL AM AN         ZB.r

Pick-47 $50,000 2006
AA AB     Pick-47 Pick-47rev     AA.s ZA.r

Pick-48a $100000 2006
AA       Pick-48a Pick-48arev     AA.s ZA.r

Pick-48b $100,000 2006
AA AB AC AD Pick-48b Pick-48brev AE AF AG AH
AJ AK AL AM AN AP AR AS AT AU
AV AW             AA.s ZA.r

Pick-49 $200,000 2007
AA AB AC AD Pick-49 Pick-49rev AE AF AG AH
AJ AK AL AM AN AP AR AS AT AU
AV AW AX AY AZ BA BB BC AA.s ZA.r

Pick-50 $250,000 2007
AA       Pick-50 Pick-50rev       ZA.r

Pick-51 $500,000 2007
AA AB AC AD Pick-51 Pick-51rev AE AF AG AH
AJ               AA.s ZA.r

Pick-52 $750,000 2007
AA AB AC AD Pick-52 Pick-52rev AE AF   ZA.r

Pick-53 $1,000,000 2008
AA       Pick-53 Pick-53rev     AA.s ZA.r

Pick-54 $5,000,000 2008
AA       Pick-54 Pick-54rev     AA.s ZA.r

Pick-55a $10,000,000 2008
AA AB AC AD Pick-55a Pick-55arev AE AF AG AH
AJ AK AL AM AN AP AR AS AT AU
AV AW AX AY AZ BA     AA.s ZA.r

Pick-55b $10,000,000 2008
DA DB DC   Pick-55b Pick-44brev       ZE.r

Pick-56 $25,000,000 2008
AA AB     Pick-56 Pick-56rev     AA.s ZA.r

Pick-57 $50,000,000 2008
AA AB AC AD Pick-57 Pick-57rev AE AF AG AH
AJ AK AL AM AN AP     AA.s ZA.r

Pick-58 $100,000,000 2008
AA AB     Pick-58 Pick-58rev     AA.s ZA.r

Pick-59 $250,000,000 2008
AA AB     Pick-59 Pick-59rev     AA.s ZA.r

Pick-60 $500,000,000 2008
AA AB AC   Pick-60 Pick-60rev     AA.s ZA.r

Back to Zimbabwe Prefixes Index

9th Series Pick (99 - 100). 8th Series Pick (92-98). 7th Series Pick (65 - 91). 6th Series Pick (61 - 64).
5th Series Pick (33 - 60). 4th Series Pick (28 - 32). 3rd Series Pick (21a - 23f). 2nd Series Pick (5a - 12b).
1st Series Pick (1a - 4d).

A special acknowledgement to Victor Hasson of Zimbabwe who has compiled this list of Prefixes.